Kristi Himmelfartsdag: Herre over alle ting!


Det har gått førti dager siden Jesus gikk ut av graven etter korsfestelsen

needs and priorities will be significantly influenced by viagra for sale scar tissue formation over time. This therapy is.

. Nå har han levd på jorda som et menneske og lært sine disipler og etterfølgere om Guds rike og veien man må holde seg på for å komme dit

possess broad knowledge about human sexuality. In the cialis generic 32Table IV: METs Equivalents.

. Jesus har fortalt lignelser for å gi folket et bilde av hvem han er, Guds Sønn, og hvem Gud er
. Der Gud har presentert seg som «Jeg Er», har Jesus presentert seg som hvem han er med sju ulike tegn, som vi kan lese om i Johannesevangeliet. Det er tegn som bekrefter Jesu guddommelighet, sammen med alle de andre tegnene vi kan lese om i de andre evangeliene i tilegg til de som ikke er blitt skrevet ned.

_MG_5286 kopier

Med det første tegnet Jesus gjør, viser han sin makt over naturen. Han gjør vann til vin i bryllupet i Kana, og redder slik bryllupsfesten til en venn. Jesus vil gi oss det vi trenger (Joh 2, 1-11).

I det andre tegnet viser Jesus makt til å heve seg over tid og sted da han helbreder en fars sønn som er i Kapernaum, men Jesus selv er i Kana. Jesus trenger ikke å være fysisk til stede. Han ser oss og hjelper oss der vi er (Joh 4, 46-54).

I det tredje tegnet ser vi jødenes vantro på Jesus fordi han helbreder en lam mann på sabbaten. At mannen bryter budet om å holde sabbaten hellig ved å børe båren sin, gjør at jødene fokuserer mer på faktumet av at han bærer den, enn at mannen er blitt helbredet. Jødenes tradisjon og tanker hindret dem fra og tro på de klare tegnene av Jesus. Har vi så sterke tradisjoner eller tanker som hindrer oss i vår Gudstro? (Joh 5,8)

Som neste tegn, mettet Jesus fem tusen mennesker ved hjelp av fem brød og to fisker. Han viser at bare Gud kan skape ut av nesten ingenting. Nå ville menneskene ha han til konge fordi han kunne gi dem det de trengte i verden. De tenkte ikke på den åndelige maten de behøver (Joh 6, 1-15).

Det femte tegnet viser oss Jesus fullstendige kontroll over naturen; han kontrollerer vinden som er over vannet og strømmene i vannet under han. Jesus går på vannet og viser disiplene at han har kontroll, selv om det ser ut til å bli storm. Setter vi vår tillit til Jesus når vi har uro i våre liv? (Joh 6, 16-21)

Jesu sjette tegn fokuserer på hvordan vi tar imot Jesus i livene våre: Han som ble helbredet fra å være blind, hadde en sterk tro satt ut i livet ved å vitne da han så og trodde de tegnene Jesus gjorde. Fariseerne svarer derimot på tegnet med å kaste ut mannen som de mente var blind fordi hans foreldre hadde syndet. De som hadde øyne til å se med var åndelig blinde, men hvordan står det til med oss på dette punktet? Lar vi, som fariseerne, forkynnelsen overskygge Bibelen? (Joh 9, 38)

Det sjuende tegnet kommer som et utropstegn og understreker virkelig Jesu allmakt! Jesus vekker opp Lasarus fra de døde etter at han hadde ligget begravd i fire dager. Det ble gjort ved tre enkle ord: «Lasarus, kom ut!» Dette siste tegnet var det største: Jesus viste sin makt over graven og pekte fram mot sin egen oppstandelse. Selv ikke døden kunne binde han, for han var i sannhet Gud (Joh 11, 1-14).

I morgen er det Kristi himmelfartsdag. Den dagen da Jesus, som det aller første menneske ble tatt opp til himmelen. Uten at han ble tatt opp, kunne heller ikke vi ta del i det evige Guds rike som han har forkynt oss. Men siden vi nå tilhører han, skal vi få gå Guds rike i møte med våre liv. Her og nå på jorden, men også i evigheten som ligger foran oss.

Himmelfarten er en konsekvens av oppstandelsen, og i én forstand oppfyller den påsketiden. Jesu ord i Matteusevangeliet fullbyrdes; «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Etter at Jesus har oppstått påskedag skiller han seg fra oss igjen og vi skulle trodd det førte til stor sorg blant disiplene, men tvert imot leser vi at «de vendte tilbake til Jerusalem med stor glede». Det var ikke for å forlate oss at han ble tatt opp til himmelen, det var for at vi skal få hele evigheten sammen med han. Han som vil oss så godt som ingen kan fatte. Himmelfarten var kronen på verket for Jesu gjerning på jorden.

Himmelfarten innebærer at et menneske, en av vår slekt, nå sitter ved Faderens høyre side. Det er noe helt nytt og enestående som skjer
. Kristi himmelfartsdag er en feiring av dagen da himmelens dører åpnes for menneskeheten. Jesus lar ikke sin menneskelighet bli igjen på jorden. Derfor kan vi sammen med Paulus si: «I Kristus Jesus har Gud satt oss i himmelen med han.» (Lukas 1,58)

(Skrevet med inspirasjon fra Studiebibelen Ressurs og Peter Halldorfs bok Hellig år.)